موسسه مطالعات ایران اوراسیا 15 بهمن 1392 ساعت 11:53 http://iras.ir/vdcg739w.ak9wu4prra.html -------------------------------------------------- عنوان : شب زمستان -------------------------------------------------- متن : سرتاسر ِ زمین و سرتاسر ِ زمستان فریادِ بوران بود فریادِ بوران. بر میز ِ من اغلب شمعی فروزان بود شمعی فروزان. بیرون تک دانه های برف چون فوج ِ پشه هایی که در فصل ِ گرم سوی آتشی پرواز می کنند از کوچه نزدیک ِ قابِ پنجره گِرد می شدند. بر سطح ِ پنجره طرح ِ پیکان هایی می ریخت نقش ِحلقه هایی می ساخت بوران. بر میز ِ من اغلب شمعی فروزان بود شمعی فروزان. باریس پاسترناک، بند نخستِ شبِ زمستان، ۱۹۴۶ ترجمه: دكتر حمیدرضا آتش برآب، از کتاب عصر طلایی و عصر نقره ای شعر روس، نشر نی پايان متن/