موسسه مطالعات ایران اوراسیا 12 خرداد 1393 ساعت 10:37 http://iras.ir/vdchvznx.23n-6dftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : ایران پشتیبان نسخ خطی قزاقستان -------------------------------------------------- متن : ايراس؛ نشست "نقش کتاب در ارتقاء روحی و معنوی" در دانشگاه فارابي قزاقستان برگزار شد. دانشگاه فارابی قزاقستان با همکاری خانه کتاب نشستی مشترک با عنواننقش کتاب در ارتقاء روحی و معنوی در سالن شماره ۲ کتابخانه مرکزیاین دانشگاهبرگزار كرد. در ابتدای این مراسم"سیدومانف" رئیس خانه کتاب قزاقستان و مسئول برگزاری نشست به تشريح اهداف برگزاری نشست پرداخت. سپس "الکساندر" رئیس مرکز پژوهش های تحلیلی و استراتژیکی توسعه قزاقستانبه نقش کتاب در توسعه جامعه اشاره کرد. سخنران سوم این مراسم"عمراوا" رئیس مرکز تحلیل حقوقی قزاقستانبود که در رابطه با حمایت از نویسندگان قوانین حقوقی جمهوری قزاقستان مطالبی را مطرح کرد. صابری رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران نيز به عنوان سخنران پاياني نشست، صحبت هایخود را تحت عنوان جایگاه و ارزش نسخه های خطی و ضرورت توجه به آنها آغاز کرد. وي اظهار داشت كه كتب ونسخ مکتوب یکی از ذخائر و گنجینه های نفيس ارزشمند هر کشور و هر ملتی به شمار می رود. پرداختن به آثارمکتوب سبب بازشناسی هویت و بازگو كننده ميراث فرهنگي یک نسل است. وي همچنین به حفظ و نگهداری و مرمت و بهره برداری مناسب از آثار مکتوب اشاره کرد و افزود: "باید در جهت بهره برداری و حفظ جایگاه ارزش دست نوشته ها و نسخ خطی اقدامات لازم به عمل آيد." رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان در انتها به وجود نسخه های خطی موجود در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تجربیات گسترده در شناسایی، فهرست نویسی و مرمت آثار مکتوب و دستنویس اشاره کرد و آمادگیکشورمان برای کمک به کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی قزاقستان را اعلام کرد. پایان خبر/