توصيه مطلب
۰
 
انتشار كتاب "تاليشلار( تالشان)"
 

انتشار كتاب "تاليشلار( تالشان)"
 

ايراس: كتاب تاليشلار (تالشان) نوشته پرفسور قمر شاه جوادف با پشتيباني سفارت نروژ در باكو و موسسه بشر دوستانه چاپ و منتشر شد. 

آقاي دكتربهرام امير احمديان ضمن معرفي اين كتاب تاكيد دارند كه پروفسور عارف مصطفييف، دكتراي تاريخ، ياور رستماف، كانديداي علوم تاريخ، استاديار و غضنفر رستماف، كانديداي علوم تاريخ، استاديار اين اثر را براي چاپ مناسب تشخيص داده اند. 

دبير علمي و مولف مقدمه اين اثر پروفسور عارف مصطفييف دكتراي تاريخ است. 

اين تك نگاري به ياد و خاطره سياح سده بيستم «تهور هيردآهل»، كه به آذربايجان و ميراث فرهنگي آن احترام عميقي قايل بود، اهداء شده است. هم چنين اين اثر را به استاد و راهنماي علمي مولف، چهره برجسته، عالم مشهور و دانشمند بزرگ، علي صحبت سومبات زاده كه جايگاه مهمي در علوم اجتماعي آذربايجان دارد تقديم شده است.
كتاب در سال ۲۰۰۴ از سوي انتشارات «علم» در باكو در تيراژ ۱۰۰۰ نسخه در ۶۱۶ صفحه به بهاي هر نسخه ۳۰ مانات به چاپ رسيده است. 

اين تك نگاري به اقوام قديمي تالشان آذربايجان اختصاص دارد كه در تاريخ نگاري آذربايجان از نظر تاريخي - قوم شناسي و بررسي هاي اجتماعي، براي نخستين بار به صورت يك تك نگاري مورد بررسي قرار گرفته است. كتاب براساس موضوعات تاريخي، مردم شناسي، جمعيت شناسي، زندگي اقتصادي سده هاي ۱۹ و ۲۰ تالشها تدوين شده است. اين كتاب بر مبناي منابع تاريخي - قوم نگاري و آماري و نيز مطالعات ميداني مولف و گردآوري اطلاعات در نواحي آستارا، لنكران، لريك، ماساللي، و يارديملي تدوين شده است.
 
اين اثر براي تاريخ شناسان، مردم شناسان، جامعه شناسان، سياست شناسان، زبانشناسان، جمعيت شناسان، و بطور كلي كارشناسان علوم اجتماعي، و كساني كه علاقه مند به موضوعات مردم نگاري هستند، مي تواند سودمند باشد. 

فصول كتاب
مقدمه، وطن مال كساني است كه آن را دوست دارند، خواه يك فرد، يا يك گروه قومي باشد. 

فصل يكم: شناخت تالشها از ديدگاه تاريخي - قوم نگاري در سده هاي ۱۹ و ۲۰ 

فصل دوم: زندگي اقتصادي تالشها
۱. جايگاه اقتصاد كشاورزي در زندگي
۲. ويژگيهاي اقتصاد دامداري
۳. ويژگي هاي بهره برداري نوغانداري، ماهيگيري، تاكداري،
۴. جايگاه زنبور داري و توليد عسل 

فصل سوم:
فرهنگ مادي تالشها 
۱. خانه هاي مسكوني
۲. پوشاك و آرايه ها
۳. خوراكي ها و نوشيدني هاي ويژه جشنها و آيينها 

فصل چهارم:
فرهنگ معنوي تالشها
۱. آيينها و تقويم فرهنگي مردم
۲. طب سنتي
۳. آفرينشهاي مردمي
۴. رقصها و سرگرمي هاي مردم
۵. باورهاي ديني، افسانه ها و تصورات كيهان شناسي
۶. آموزش و فرهنگ مردم 

فصل پنجم:
صنعتگري در ميان تالشها و ويژگي هاي آن
۱. جايگاه صنعت خراطي
۲. صنعت سفالگري
۳. حصيربافي
۴. صنعت بافندگي
۵. آهنگري 

فصل ششم:
خانواده و زندگي خانوادگي تالشها
۱. نتيجه گيري
۲. خلاصه به زبان روسي
۳. خلاصه به زبان انگليسي
۴. تصاوير
۵. مولف تك نگاري 

در باره مولف:
قمرشاه جواد اف در ۲۳ ماه آوريل سال ۱۹۳۸ در روستاي قوناق كند(در ناحيه قوباي كنوني) چشم به جهان گشود. در سال ۱۹۵۶ مدرسه متوسطه را در قوناق كند بپايان رساند، وارد دانشكده تاريخ دانشگاه دولتي باكو شد و در سال ۱۹۶۱ فارغ التحصيل گرديد. در سالهاي ۱۹۶۱-۱۹۶۳ در روستاي آيگونلي ناحيه دوه چي به عنوان مدير دروس مشغول بكار بود. در سالهاي۱۹۶۴ -۱۹۶۶ اسپيرانت انستيتوي تاريخ آكادمي علوم جمهوري آذربايجان شوروي بود. در سال ۱۹۶۷ پايان نامه فوق ليسانس خود را تحت عنوان «ابازار توليد كشاورزي پايان سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰ آذربايجان» به رهبري آكادميسين سوبات زادهو در ژوئن سال ۱۹۹۰ نيز دكتراي خود را تحت عنوان «تكنيك هاي كشاورزي سنتي آذربايجان» دفاع كرده است. قمر شاه جواد اف كه از آغاز سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۲ در انستيتوي تاريخ اكادمي علوم آذربايجان به كار اشتغال داشت، در ماه مارس سال ۱۹۹۲ در انستيتو روابط عمومي آكادمي ملي آذربايجان رئيس شعبه بود. او به مدت ۴۰ سال در باره موضوعات بررسي هاي علمي قوم شناسي آذربايجان، فرهنگ كشاورزي، قوم شناسي تاريخي، و مسائل عملي مناسبتهاي ملي آئينها و مراسم بررسي و پژوهش انجام داده ست. تز دكتراي او «سووتسكايا اتنوگرافيا» (مردم شناسي شوروي) كه نتيجه ۲۰ سال بررسي هاي پيگير اوست و هم چنين مقالات دنباله دار او در مجلات علمي جمهوري، تك نگاري ها، و بررسي هاي ارزشمند او درباره سنتها و فرهنگ كهن آذربايجان، فرهنگ غني آذربايجاني هاي ساكن در قفقاز و اسناد انكار ناپذير اين فرهنگ را آشكار كرده است.

چاپ اثر او به نام «ناردونايا زملدلچسكايا تخنيكا آذربايجانا»(كشاورزي خلق آذربايجان) در انتشارات «علم» كه تك نگاري بنيادي است، نه تنها از سوي همكاران او بلكه هم چنين از سوي دهها دانشمند بنام اتحاد شوروي از جمله: پروفسور ق. ماركوف، و. كولويف، ك. كالينوفسكايا(در مسكو)، آكادميسينها و. بوندارچيك (مينسك)، س. آرتويونوف(مسكو)، پروفسور حاجي يوا، پروفسور عثمانف(ماخاچكالا)، پروفسور ش. اينال- ايپا(سوخومي)، پروفسور ل. چيبيروف(تسخينوالي)، پروفسور خ.زيايف(تاشكند)، پروفسور قورلنكو (كي يف)، پروفسور س. پاوليوك و ر. كيرچيف(لووف)، و ديگران با آرا و نظرات خود در باره اين اثر مطالب و مقاله هاي نوشته اند. 

پروفسور قمرشاه جواد اف كه ۴۰ سال از زندگي خود را در تحقيقات علمي در آكادمي علوم آذربايجان سپري كرده است بيش از ۲۵۰ مقاله علمي، ۸ تك نگاري و چندين جزوه منتشر كرده است. در ميان اين آثار «ابزارهاي كشاورزي آذربايجان در سده ۱۹ و آغاز سده ۲۰» باكو ۱۹۷۹؛ «تقويم كشت و كار و هواشناسي سنتي در آذربايجان»، باكو ۱۹۸۴؛ «فرهنگ زراعتكاري در آذربايجان: آئينها و جهاني شدن»، باكو ۱۹۸۶؛ «نارودنايا زملدلچسكايا تخنيكا آذربايجانا»(فنون كشاورزي سنتي آذربايجان)، باكو ۱۹۸۹؛ بدنبال فرهنگ كشت و كارمان»، باكو ۱۹۹۰؛ «ياريگري هاي مردمي در آذربايجان»، باكو ۱۹۹۳؛ «پزشكي سنتي در زندگي مردم ما»، باكو ۱۹۹۵؛ «اودين ها: پژوهشي تاريخي - قوم شناسي»، باكو ۱۹۹۶، ۱۹۹۹(با همكاري حسينووا)،؛ «اقوام كم شمار و اقليتهاي ملي»، باكو ۲۰۰۰، از جمله آثار اوست. در باره اين آثار بيش از ۳۰ مقالهي انتقادي با نگاه مثبت از سوي دانشمندان و عالمان و متخصصان در مطبوعات دوره شوروي و پس از شوروي و در جمهوري آذربايجان به چاپ رسيده است. 

پروفسور جواد اف از مولفان اصلي دايره المعارف ۱۰ جلدي «آذربايجان سووت انسكلوپدياسي» جلدهاي ۲-۵، و كتاب «مردم شناسي آذربايجان»، جلد يكم(باكو ۱۹۸۸)، بشمار مي رود. در كنار همه اين آثار پروفسور جواد افدر سالهاي ۱۹۶۵-۱۹۹۲ در كنفرانسها و اجلاسهاي برگزار شده در شهرهاي اتحاد شوروي از جمله در آلما-آتا، سوخومي، چرنووستي، گروزني، لووف، نالچيك، مينسك، تفليس، ايروان، مسكو، سنت پتربورگ، و ديگر شهر ها شركت داشته است. هم چنين در كنفرانسهاي بين المللي در سالهاي ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ در مسكو، ۲۰۰۲ در قدس، در باره تاريخ آذربايجان سخنراني داشته است. تعدادي ازمقالات علمي او در كشورهاي خارجي (آلمان و ايالات متحده آمريكا) به چاپ رسيده است. او عضو تحريريه فصلنامه علمي «تاريخ و مسائل آن» است. 

پروفسور جواد اف در كارهاي اداري و آموزشي نيز فعاليت داشته است. با راهنمايي هاي او دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس و دكترا پايان نامه هاي خود را در باره تاريخ و مردم شناسي آذربايجان به انجام رسانده اند. او در دانشگاههاي دولتي باكو و لنكران تدريس و سخنراني هاي علمي در باره «تاريخ آذربايجان»، «اصول مردم شناسي»، داشته است. او در جلسات دفاعيه دكترا به عنوان عضو متخصص در هيئت ژوري مشاركت داشته است. او هم در آذربايجان و هم در كشورهاي ديگر به عنوان شخصيت متخصص بلند پايه، مورخ كشاورزي، و مناسبتهاي ملي، شناخته مي شود. كتاب «تالشان(بررسي تاريخي - مردم شناسي» تك نگاري بنيادي است و اثباتي است بر آنچه در باره او گفته شد. اين اثر كه نخستين اثر مردم شناسي در زمينه تاريخنگاري آذربايجان در باره تالشان است. با اين كار او نشان داده است كه دانشمندي وطن پرست بوده و به سرزمين خويش عشق ميورزد. 

او در ۲۷ آوريل ۲۰۰۵ در سن ۶۷ سالگي در شهر باكو چشم از جهان فروبست.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24726