توصيه مطلب
۰
 
آغاز دور جديد خشكي خزر
 

ايراس: از آنجايي كه حدود هر ۴ كيلومترمكعب از حجم آب درياي خزر معادل يك سانتيمتر از ضخامت آب دريا است، لذا طي اين دوره افزون بر ۳۲ كيلومترمكعب از حجم آب درياي‏ خزر به دليل كاهش ورودي‏ ها و يا تبخير كاسته‏ شده است. به گزارش ايراس به نقل از ايسنا؛ موسسه تحقيقات آب اعلام كرد: سطح آب درياي خزر در ۱۷ سال اخير به ميزان ۸۰ سانتي متر كاهش يافته و احتمال ادامه كاهش تراز آب را نيز نبايد از نظر دور داشت.

موسسه تحقيقات آب اعلام كرد: براساس يافتهها كاهش نزديك به ۸۰ سانتيمتري تراز آب درياي خزر طي ۱۷ سال اخير را نمي‏ توان به عنوان افت و خيزهاي معمولي دريا دانست و احتمال ادامه كاهش تراز آب به عنوان دور جديدي از ويژگي ‏هاي نوساني درياي خزر را نبايد از نظر دور داشت. تراز آب درياي خزر در نيمه نخست سال آبي ۹۲ - ۹۱ در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته ۸ سانتيمتر كاهش يافته است. در بررسي آخرين وضعيت نوسان ها و ميانگين تراز آب درياي خزر در شش ماهه نخست سال آبي ۹۲ - ۹۱ (پاييز و زمستان ۹۱) كه بر اساس تحليل داده هاي دريافتي از ايستگاه هاي ترازسنجي مستقر در سواحل جنوبي درياي خزر استخراج شده است تراز آب اين دريا با منفي ۶۹.۲۶، كاهش هشت سانتيمتري را در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته نشان ميدهد.

از آنجايي كه حدود هر ۴ كيلومترمكعب از حجم آب درياي خزر معادل يك سانتيمتر از ضخامت آب دريا است، لذا طي اين دوره افزون بر ۳۲ كيلومترمكعب از حجم آب درياي‏ خزر به دليل كاهش ورودي‏ ها و يا تبخير كاسته‏ شده است. براساس اين گزارش، حداكثر تراز آب مشاهده شده در طي اين دوره در اسفندماه ۹۱ و برابر منفي ۳۱.۲۶ متر بوده كه در مقايسه با حداكثر تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبي گذشته ۳۰ سانتيمتر كاهش نشان ميدهد. همچنين حداقل تراز آب مشاهده شده در طي اين دوره در دي ماه ۹۱ و برابر منفي ۹۴.۲۶ متر بوده كه در مقايسه با حداقل تراز مشاهده شده در دوره مشابه سال آبي گذشته تفاوت چنداني ندارد.

ميانگين سالانه تراز آب درياي خزر در سال آبي (۹۲ - ۹۱) نيز در مهرماه سال جاري گزارش خواهد شد كه اين ميانگين، معرف افزايش و يا كاهش تراز آب دريا در مقايسه با سال آبي گذشته خواهد بود. از سويي ميانگين سالانه تراز آب در سال آبي ۹۱ - ۹۰ برابر منفي ۵۵.۲۶ متر بوده است. ضروري است تمام طرح ها و برنامه‏ هاي راهبردي دولت در سواحل جنوبي درياي خزر با توجه به ويژگي هاي نوساني درياي خزر و سناريوسازي‏ هاي محتمل، مهندسي و عملياتي شوند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28931