توصيه مطلب
۱
 
رده‌بندی سنی برنامه‌های تلویزیونی روسیه
 

رده‌بندی سنی برنامه‌های تلویزیونی روسیه
 

 ايراس: با آغاز ماه سپتامبر تمام شبكههای تلویزیون روسیه ملزم خواهند بود که برنامههای خود را ردهبندی سنی کنند. در حال حاضر دستاندرکاران در حال آمادهسازی و معرفی نحوه ردهبندی سنی برنامهها و گروههای سنی (بالای ۱۲ سال و بالای ۱۶ سال و غیره) هستند. از این پس تولیدکنندگان برنامههای تلوزیونی روسیه باید برنامههای خود را بر حسب گروه سنی مخاطبین تهیه و ردهبندی نمایند.

از یکم ماه سپتامبر سال ۲۰۱۲، یک قانون فدرالی جدید به نام "حمایت از کودکان در برابر اطلاعات مخل سلامتی و توسعه آنها" اثر داده خواهد شد. در واقع این قانون ردهبندی سنی کودکان را برای قرار گرفتن در معرض انواع مختلف اطلاعات، مشخص میکند. برای مثال از شش سالگی کودکان میتوانند برنامههایي در مورد بیماریهای سخت را تماشا کنند و یا از سن دوازده سال به بالا اجازه دارند برنامههایی با صحنههای خشونت، صحنههایی که شخصیتها در آن سیگار میکشند و نوشیدنی الکلی مینوشند یا در مورد مواد مخدر صحبت میکنند (در مورد مواد مخدر فقط صحبت میکنند و تصویری از آن نشان نمیدهند) را مشاهده کنند و از شانزده سال به بالا اجازه تماشای برنامههایی را دارند که در آن کلمات ناسزا گفته میشود.

این قانون همچنین تصریح میکند که گرو سنی مخاطبین برنامههای تولیدی برای تمامی شبکههای تلوزیونی روسیه باید با علامت خاصی مشخص شود. قوانین ردهبندی سنی برنامههای تلوزیونی روسیه که که توسط وزارت ارتباطات و رسانهها وضع شده است؛ پس از ثبت در وزارت دادگستری، اعمال خواهد شد. شرکت CTC رسانه (مدیا) صاحب شبکههای سرگرمی CTC و Domashny و Perets در حال حاضر کار برای ایجاد بخش ویژهای را آغاز کرده است که در آن هم متخصصان در زمینه فعالیتهای رسانهای که در مورد محتواي برنامههای تلوزیونی سررشته دارند و هم کارشناسان روانشناسی کودک، تعلیم و تربیت و زبانشناسی؛ مشغول به کارند. هدف اصلی این شرکت ترکیب تواناییها و ظرفیتهای متفاوت برای دستیابی به حداکثر بهرهوری عملکرد شبکههای رسانهای خود است.

در حال حاضر، در پیشنویس مقررات ردهبندی سنی برنامههای تلویزیونی روسیه توسط وزارت ارتباطات و رسانهها فقط به طور خلاصه بیان شده است که پخشکنندگان و تولیدکنندگان برنامههای تلوزیونی روسیه مسئولیت دارند محتوای تمامی برنامهها را ردهبندی سنی کنند اما مسئولین برخی شبکهها انجام این پروژه و استخدام کارمندان و متخصصین جدید برای انجام این وظیفه را بسیار پرهزینه دانستهاند.

منابع:
"Child psychologists to rate TV"; Anna Akhmadiyeva, Izvestia; August ۱۰, ۲۰۱۲
http://rbth.ru/articles/۲۰۱۲/۰۸/۱۰/child_psychologists_to_grade_tv_content_۱۷۲۳۹.html
Freedom of the press in the Russian Federation; From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_the_press_in_the_Russian_Federation

نويسنده: مونا بقايي، عضو شوراي فرهنگي ايراس

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 25665