توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: "به سيبري"
 

شعر هفته: "به سيبري"
 
در اعماقِ معدنهای سيبری
پاسداری كنيد
صبر ِ غرورآفرينتان را
پيكار ِ محزونِ شما
چون اشتياقِ بلندِ انديشهتان
از ميان نخواهدرفت....

اُمــــــــيــــــــــد
ـــــ اين خواهر ِ راستينِ مصيبت ـــــ
در سردابههای تيره و تار
بيدار میكند/ ديگربار
نشاط و شادمانی را...
روزگار ِ آرزوهامان فرامیرسد:

چندانكه امروز
نوای آزاد من
به لانههای تبعيدتان برسد
دوستی و عشق
از ميانِ غلوزنجيرهای سنگين
به ديدارتان میآيند.

زنجيرهای گران فرومیريزند
زندانها در هم آوار و خُرد میشوند
آزادی
        باسرور
 به پيشبازتان میآيد
و رفيقانتان ديگربار
به دستانتان میسپارند
تـیـغهـاتـان را.

آلکساندر پوشکین، «به سیبری»، ۱۸۲۷
ترجمه: حمیدرضا آتشبرآب
از کتاب ِ «عصر ِ طلایی و عصر ِ نقرهایِ شعر ِ روس»، نشر نی
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30579