توصيه مطلب
۰
 
بهره‌برداري بي‌رويه ماهيان خاوياري توسط همسايگان ايران در درياي‌خزر
 

ايراس: معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست گفت: براي رفع مشكل كاهش ذخيره ماهيان خاوياري، پنج كشور اطراف درياي خزر بايد به كنوانسيون تهران پايبند باشند. به گزارش ايراس به نقل از برنا، ماهيان خاوياري از جمله ماهيان كم نظيري هستند كه از قدمتي چندصد ميليون ساله برخوردارند كه آنها را فسيل زنده مينامند. اين ماهيان از نظر تعدد گونهها به ۲۷ گونه و زيرگونه در جهان تقسيم ميشوند كه از اين تعداد ۵ گونه در درياي خزر زندگي ميكنند.

ارزش اين ماهيان نه به جهت گوشت آنها بلكه به دليل تخم آنهاست كه به خاويار يا مرواريد سياه مشهور است. درياي خزر كه بزرگترين ذخيرهگاه ماهيان خاوياري در جهان محسوب ميشود بين ۵ كشور ايران، روسيه، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان مشترك است و تمامي اين كشورها از ذخاير ماهيان خاوياري بهره ميبرند. اصولا توليد آبزيان در تمام ذخاير ماهي جهان بهويژه ماهيان خاوياري در درياي خزر با توجه به اينكه خزر يك مجموعه آبي بسته و متصل به آبهاي آزاد نيست، رو به كاهش است. پنج كشوري كه در درياي خزر مشترك هستند بايد با كمك هم و يك طرح جامع براي جلوگيري از صيد بيرويه و قاچاق اين آبزي جلوگيري كنند.

در اينباره عبدالرضا كرباسي معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با بيان اينكه دليل اصلي ماهيان خاوياري صيد بيرويه است، گفت: تا زماني كه فقط ايران و روسيه مرز مشترك با درياي خزر داشتند بهره برداري معقولي انجام ميشد، اما بعد از اينكه كشورهايي مثل تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان حالت استقلال براي خودشان پيدا كردند و بهدليل اينكه در گذشته بهره برداري نداشتهاند شروع به بهرهبرداري بيرويه كرده كه ذخاير ماهيان خاوياري كاهش يافته است.

وي در ارتباط با ورود فاضلابها به دريا و استخراج غير استاندارد نفت نيز گفت: اگر قرار باشد آبزيان به طور معمولي رشد كرده و به وزن معمولي برسند با وجود اينها رشد آبزيان به حدود يك_سوم وزن مطلوب ميرسد. كرباسي افزود: اين كشورها بايد پايبند به كنوانسيون تهران و پروتكلهاي آن كه توسط هر پنج كشور به تصويب رسيده بوده تا اين مشكلات حل شود. ۵ كشور در اطراف درياي خزر است كه بايد بهصورت مستقل برنامه ريزي كنند تا از صيد قاچاق در اين دريا جلوگيري شود.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28960