توصيه مطلب
۰
 
ازبكستان
 

آموزش عالی و دانشگاههای ازبکستان
ازبکستان
ازبکستان
ازبکستان
از ج‍ی‍ح‍ون ت‍ا وخ‍ش: گ‍زارش س‍ف‍ر ب‍ه م‍اوراآال‍ن‍ه‍ر
از س‍م‍رق‍ن‍د چ‍و ق‍ن‍د (گ‍زی‍ن‍ه ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی ت‍اج‍ی‍ک‍ی ازب‍ک‍س‍ت‍ان)
اص‍لاح‍ات اق‍ت‍ص‍ادی در ازب‍ک‍س‍ت‍ان
اف‍س‍ان‍هه‍ای ت‍رک‍س‍ت‍ان ش‍وروی (اف‍س‍ان‍هه‍ای م‍ردم ازب‍ک‍س‍ت‍ان)
ایرانشناسان ازبکستان
تحلیل جریانهای ادبی و گزینهی شعر فارسیسرایان ازبکستان
ت‍ذک‍ره ش‍ع‍رای خ‍ج‍ن‍د
ج‍ن‍ب‍ش اس‍لام‍ی ازب‍ک‍س‍ت‍ان
ح‍زب ال‍ت‍ح‍ری‍ر ازب‍ک‍س‍ت‍ان
دان‍ش‍ن‍ام‍ه زب‍ان و ادب‍ی‍ات ف‍ارس‍ی ازب‍ک‍س‍ت‍ان (ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م ت‍ا ک‍ن‍ون)
دیوان املای بخارایی
راهنمای تجارت با کشور ازبکستان
س‍ی‍م‍ای ف‍ره‍ن‍گ‍ی ازب‍ک‍س‍ت‍ان
ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍هی ف‍ره‍ن‍گ‍ی ج‍م‍ه‍وری ازب‍ک‍س‍ت‍ان
ض‍ربال‍م‍ث‍له‍ای م‍ش‍ت‍رک ف‍ارس‍ی - ازب‍ک‍ی
غ‍ری‍ب‍هه‍ای آش‍ن‍ا: ش‍ع‍رف‍ارس‍ی م‍اوراآ ال‍ن‍ه‍ر ق‍رن ب‍ی‍س‍ت ب‍ات‍ک‍ی‍ه ب‍رم‍ح‍ی‍ط ه‍ای ادب‍ی خ‍وق‍ن‍د
ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ خ‍طی ف‍ارس‍ی ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی ش‍رقش‍ن‍اس‍ی اب‍وری‍ح‍ان ب‍ی‍رون‍ی ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان ع‍ل‍وم از
ف‍ه‍رست ن‍ام‍گ‍وی ن‍س‍خ خ‍طی م‍خ‍زن ح‍م‍ی‍د س‍ل‍ی‍م‍ان ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی ش‍رقش‍ن‍اس‍ی اب‍وری‍ح‍ان ب‍ی‍رون‍ی
عنوان ف‍ه‍رست ن‍س‍خ خ‍طی ف‍ارس‍ی گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی ش‍رقش‍ن‍اس‍ی اب‍وری‍ح‍ان ب‍ی‍رون‍ی - ت‍اش‍ک‍ن
فهرست نسخههای خطی کتابخانه رونقی - شهر سبز "ازبکستان"
گنجینه دست نویس های شرقی
م‍ام‍وری‍ت ب‍ه ت‍اش‍ک‍ن‍د
مج‍م‍وعه ن‍س‍خ‍هه‍ای خ‍طی ف‍ارس‍ی ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان ع‍ل‍وم ج‍م‍ه‍وری ازب‍ک‍س‍ت‍ان م‍ج‍ل‍دات ۱- ۶
مدارس عالی و علم در ازبکستان شوروی
ان‍ق‍لاب اک‍ت‍ب‍ر و آزادی زن‍ان در ازب‍ک‍س‍ت‍ان ش‍وروی

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24234