توصيه مطلب
۱
 
ازدواج مدنی يا هم‌خانگي در قرقیزستان
 

ازدواج مدنی يا هم‌خانگي در قرقیزستان
 

ايراس: طبق دایره المعارف بزرگ شوروی ازدواج مدنی به این شکل تعريف ميشود: ازدواج مدنی نوعی ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه ويا سازمانهای دینی ثبت نمیشود. بعضی وقتها اشتباها به زندگی مشترک بدون ازدواج شرعی ازدواج مدنی گفته میشود". امروزه براساس ازدواج مدنی زن و مرد با هم زندگی میکنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو نفر است ولی از نظر قانون زن و شوهر رسمی محسوب نمیشوند و نسبت به یک دیگر هیچ تعهدی ندارند.در قرقيزستان معمولا مردها این شکل زندگی مشترک را به زنان پیشنهاد میدهند. در حال حاضر اين نوع نگاه به روابط مرد و زن در قرقيزستان موافقان و مخالفان زيادي دارد.

از نظر موافقان اولین مزیت این نوعی زندگی مشترک عشق است، وقتی عاشقان دیگر نمیتوانند بدون یکدیگر زندگی کنند. اینجا ازدواج مدنی چارهی خوبی است لذا هر دونفر آگاهانه تصمیم میگیرند تا با هم زندگی کنند نه اینکه یکی به خاطر خواستهی دیگری خودش را قربانی کند. مزیت دوم ازدواج مدنی برای کسانی است که میخواهند روابط خود را با زندگی کردن زیر یک سقف مورد آزمون قرار بدهند. با این روش آنها میفهمند آیا میتوانند با هم زندگي كنند يا نه و اگر همدیگر را نپسندیدند هر موقع که دلشان خواست میتوانند بدون مشکلات اضافه از هم جدا شوند. مزیت سوم ازدواج مدنی آزادی خیالی است. زن و مرد در برابرهمدیگر هیچ تعهدی ندارند و اگر دوست داشتند میتوانند به خانه نیایند.

اما مخالفان اين ايده مي گويند، عدم پشتیبانی قانونی اولین از اشكال اين ازدواج است تصورش را بکنید، اگر شوهر غیررسمی اتفاقی از دنیا رفت زن هیچ حقوقي ندارد ، البته ميتوان وجود اين نوع زندگي را با فردي كه فوت كرده اثبات كرد لكن باز موانع بسياري وجود دارد.دومین جنبه منفی ازدواج مدنی بچههای مشترک هستند. البته بچهها در اين نوع زندگي مي توانند باعث تقویت خانواده باشند، مهم نیست خانواده رسمی یا غیر رسمی باشد. مشکل از جهت دیگر است. طبق آمار بچههای که در خانوادهی غیرقانونی به دنیا میآیند نوزادان نارس و با سلامتی ضعیف هستند. روانشناسان میگویند که این به خاطر استرس زیاد خانم در دوران بارداری اتفاق میافتد. حتی با وجود روابط قوی، زن بعضی وقتها به فکر این میافتد که اگر پدر بچه او را بگذارد، چگونه تنها بتواند بچه را بزرگ کند.اگر بچه سالم هم به دنیا بیاید، او عقدهی حقارت خواهد داشت، چون مادر و پدرش "مثل همه" نیستند. مخصوصا اگر در بارهی خانوادهی غیر معمولی او دوستانش با خبر بشوند و او را تحقیر کنند .اشكال ديگر اين ازدواج اين است كه در مناطق روستایی قرقیزستان ازدواج مدنی امکانپذیر نیست. جوانان اگر هم خودشان بخواهند بدون رفتن به محضر با هم زندگی کنند، اقوام و نزديكان انها اين اجازه را نميدهند. بعلاوه اگر بعد از چند ماه زندگی مشترک پسر دختر را رها كند و برود با این دختر کسی دیگر ازدواج نمیکند، چون در قرقيزستان اين دخترناسالم توصيف ميشود .

منبع: رايزني فرهنگي ايران-قرقيزستان به نقل از روزنامهی "کلام قرقیزستان"

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 27782