توصيه مطلب
۰
 
دوفصلنامه شماره 5
 

دوفصلنامه شماره 5
 

 فهرست مطالب 

تهديدات امنيتي نرم در اوراسيا
نويسنده:
بهناز اسدي كيا
چكيده
يكي از حوزههاي ورود به مسايل بینالمللي، بررسي تهديدات، آسيبها و چالشهاي فراروي واحدهاي سياسي در نظام بينالملل است. پيشبيني روند تحولات منطقهای بدون در نظر گرفتن متغيرهاي دخيل از جمله ساختار دروني واحدها، تعاملات منطقهای و فرامنطقهای، تاثيرگذاري و نقشآفريني بازيگران خارجي، توزيع قدرت در نظام بينالملل و همچنين چالشهاي فراروي كشورها امكان پذير نميباشد. هدف اين نوشتار توجه به برخي از عناصر بیثباتي و تهديدآفرين در منطقه اوراسيا با توجه به مضامين تهديدات و امنيت نرم میباشد. هرچند اهميت حوزه اوراسيا و دامنه وسيع آن كه شامل جمهوريهاي تازه استقلال يافتهاي با مشكلات بيشمار اقتصادي، سياسي و اجتماعي میشود، مطالعات و تحقيقات دقيق و گستردهاي را ميطلبد، با اين حال اهميت طرح نكات مهم و قابل توجه-حتي به اختصار- همچنان باقي است. 

ابتکار مشارکت شرقی و تاثیر آن بر روابط روسیه با اتحادیه اروپایی
نويسنده:
سعید خالوزاده
چکیده
رهبران و نمايندگان دولت هاي عضو اتحاديه اروپا و نمايندگان مختلف اين اتحاديه به همراه رهبران و نمايندگان شش کشور ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، بلاروس، مولداوي و اوکراين در تاريخ 7 مي 2009 در پراگ گردهم آمده و اعلاميه مشترکي را تحت عنوان "مشارکت شرقي" امضاء کردند. بطور کلی اقدام اتحادیه اروپا در معرفي ابتکار مشارکت شرقي با هدف جذب سياسي و اقتصادي کشورهاي منطقه صورت مي گيرد و به نوعي جاده صاف کن عضويت کشورهاي منطقه در ناتو مي باشد. مشاركت شرقي از لحاظ استراتژيكي، به منظور موفقيت در دستيابي به اهداف ثبات و رفاه در اروپاي شرقي و قفقاز، در شكل كنوني اش به قدر كافي قوي نيست. تا زماني كه اتحاديه اروپا موضع واحدي در قبال روسيه نداشته باشد، كل طرح مشاركت شرقي در دراز مدت در خطر خواهد بود. روابط روسيه و اتحاديه اروپا مهمترين متغير تاثير گذار بر ابتكار مشاركت شرقي خواهد بود و موفقيت يا شكست اين ابتكار بستگی به پيشرفت صورت گرفته در روابط روسيه و اتحاديه اروپا دارد. 

موانع عدم دستیابی کشورهای ساحلی خزر به یک رژیم حقوقی پایدار و ارائه راهكاري در جهت حل اين مناقشه
نويسنده:
احسان لشگری، مصطفی قادری حاجت
چكيده
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دسامبر 1991، تغييرات عمدهاي را در سطح جهان از جمله در حوزۀ درياي خزر پديد آورد. يكي از مسائلي كه پس از فروپاشي شوروي در حوزۀ درياي خزر دچار دگرگوني شد، مسأله رژيم حقوقي اين دريا بود. تا قبل از فروپاشي شوروي، رژيم حقوقي اين دريا بطور مشخص بر پايه دو قرارداد 1919 و 1940، قرار داشت؛ اما پس از فروپاشي شوروي و با ظهور سه كشور جديد در حاشيه اين دريا، ضرورت بازنگري و تحول در رژيم حقوقي اين دريا نمايان شد. در اين مقاله كوشش شده است كه با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضعگيريهاي كشورهای ساحلي درياي خزر در مورد رژيم حقوقي اين دريا پس از فروپاشي بررسي شده و با توجه به اين موضعگيريها، علل عدم دستيابي به يك توافق پايدار تحليل شده و سپس با توجه به تحولات صورت گرفته در اين حوزه در چند سال اخير، راهكاري جهت حل اين مناقشه ارائه شود. 

امنیت انرژی اروپا : نقش ایران
نويسنده: محمد سهرابی 
چكيده
مقاله حاضر در پي تحليل مسأله امنيت انرژي و آسيبپذيري اتحاديه اروپا در خصوص انرژيهاي هيدروكربني نفت و گاز ميباشد. به باور نگارنده، هم اكنون انرژي يكي از اصليترين نگرانيهاي اتحاديهي اروپا ميباشد. اين مقاله ضمن برشمردن چالشها و تنگناهاي فراروي اتحاديهي اروپا در زمينه واردات نفت و گاز، تلاش دارد تا نقش ايران را در استراتژي امنيت انرژي اروپا مورد واكاوي و تحليل قرار دهد. 

سيري در تحولات ادبيات روسي در قرن 20 و 21
نويسنده: مهناز نوروزي
چكيده

ادبيات همواره يكي از راههاي شناخت تاريخي و فرهنگي ملتها از يكديگر بوده است. قرن بیستم كه آبستن حوادث و رخدادهاي کوچک و بزرگ تاريخي و سياسي بود، در مسير خود ادبيات را با تغيير و تحولات زيادي مواجه ساخت و در نتيجة پيدايش جریانها و ايدئولوژيهاي مختلف، آثار بسيار متفاوتي با رويكردهاي مختلف به وجود آمدند كه ادبيات قرن نقرهاي را از ادبيات قرن طلايي (قرن نوزدهم) کاملاً متمايز ساختند. آشنايي با تاريخ ادبيات روسيه به خصوص در عصر حاضر، به ما اين امكان را میدهد تا بتوانيم بهتر و عميقتر وقايع اجتماعي و فرهنگي اين سرزمين را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم. با توجه به حجم اندك مقالات در زمينة ادبيات قرن 20 و 21 و به خصوص تحولات ادبي اين دوران، كوشيدهايم تا نمايي كلي از ساختار ادبيات قرن بيستم، با تمركز بر سه دهة اخير قرن 20 و آستانة قرن 21 ارائه شود. 

قفقاز موزائیک اقوام، علل و عوامل
نويسنده:
غلامعلی سلیمانی، مرتضی باقیان زارچی
چكيده
منطقه قفقاز یکی از قدیمیترین مراکز تمدن بشری است و اقوام گوناگون با زبانها و اديان مختلف در قفقاز زندگی میکنند. به نوشته استرابو، در حدود دو هزار سال قبل حدود 70 قبیله، در این منطقه زندگی میکردند. هزار سال پس از استرابو، مسعودي جغرافيدان مسلمان در «مروج الذهب» مي نويسد: تعداد گروهاي قومي در قفقاز آنقدر زياد است كه گاه مردم، زبان روستاي مجاور را هم در نمييابند. در حال حاضر در این منطقه حدود 50 گروه قومی وجود دارد که به سه خانواده زبانی تقسیم می شوند: خانواده زبانهای قفقازی، هند و اروپایی و آلتایی. تنوع قومي در منطقه قفقاز در نوع خود بينظير است و درست به همين دليل است كه از اين منطقه با عنوان موزائيك اقوام ياد ميشود. پيچيدهترين وضعيت در منطقه مربوط به قفقاز شمالي است. اين منطقه با دارا بودن بيش از 19 گروه قومي و محلي و نيز عده قابل توجهي از افراد روستبار و نيز اقليتهاي قزاق، نوگاي و برخي گروههاي ديگر به يكي از متنوعترين مناطق جهان از نظر زباني و قومي بدل شده است. البته این سخن به این معنا نیست که قفقاز جنوبی، فاقد این تنوع قومی هست بلکه اقلیتها زیادی در این منطقه وجود دارند و در مواقعی باعث بروز مشکلات جدی- نظیر خطر تجزیهطلبی- در این کشورها شده است که آخرين نمونه آن را می توان در بحران گرجستان با روسیه که در پی حمله گرجستان به اوستیای جنوبی صورت گرفت، مشاهده کرد. پژوهش حاضر قصد دارد با تمرکز برموضوع تنوع قومي در قفقاز و اشاره به نقش عوامل مؤثر در اين تنوع، در نهايت به بررسي همزيستي مسالمت آميز اين اقوام در طول ساليان دراز در منطقه قفقاز بپردازد. 

آسیای مرکزی قبل از استقرار روسها و مرزبندیهای ملی
ترجمه:
مهينالسادات صمدي
چكيده
در آستانۀ برگزاري مرزبندي ملي در سال 1924، پانترکیستها تاجیکها را به عنوان قدیمیترین مردم بومي آسياي ميانه قبول نداشتند. به تصور آنها تاجیکها بخارا، سمرقند، خجند، فرغانه و مناطق ديگر، در واقع ازبکهایی هستند كه زبان ايراني را پذيرفتهاند. پانترکیستها در رابطه با مشخص كردن تاجيكهای كوهستاني، با مشكلات سختی روبرو بودند؛ زيرا اين مردم از نگاه ویژگیهای زباني، نژادي و مردم شناسي، با نژاد ترك هيچ وجه مشتركی نداشتند، ولي تنها به دليل مشترك بودن زبان تاجيكي (فارسي) بين ايرانيان و تاجيكها، كوششهایی وجود داشت تا اجداد آنها را به قبيلههاي ايراني شرقي مربوط سازند. 

گزارش وضعیت زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی در گرجستان
نويسنده:
آزیتا همدانی 

معرفی کتاب روابط ایران و روسیه

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 912