توصيه مطلب
۰
 
شعر هفته: "پيامبران حقيقي"
 

شعر هفته: "پيامبران حقيقي"
 
الهام ِ بلندت را دوست بدار
و سر ِ مغرور را
در پيشاپيشاش فرودآر
اما در عطشِ پاك لذت
به هر نوای چنگي گوش نسپار.
پيامبران حقيقی اندكند
با آن مُهرِ فرمانروايی
بر پيشانيشان
پيامبرانِ حقيقی اندكند
با هدايای درسهای شگرفشان
پيامبران حقيقی اندكند
با آن كلام ِ آسمانيشان
روی اين زمين
پيامبرانِ حقيقی اندكند. 

شعر از: دميتری وينيويتيناف
برگردان به فارسي: حميدرضا آتش برآب؛ وبلاگ نقش آفتاب
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 26009