توصيه مطلب
۰
 
كارشناس قفقاز: روسيه و قزاقزستان مسئول فروپاشي پيمان امنيت جمعي.
 

ايراس: یک کارشناس مسائل قفقاز جنوبی معتقد است که عدم توجه به منافع سایر اعضا از یکسو و طمع تاشکند برای استفاده از تجهیزات آمریکایی از سوی دیگر در خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی موثر است.

به گزارش ايراس به نقل از فارس؛ "ویکتور یاکوبیان" کارشناس مرکز تحلیلی قفقاز معتقد است که خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی، از مدتها قبل قابل پیش بینی بود.

وی بیان میکند، تاشکند مدتهاست که به طور ماهرانه اهداف سیاست خارجی خود را با توازن میان روسیه، آمریکا و چین به پیش میبرد.

به عقیده وی، تاشکند در طول دوران عضویت در این پیمان، هیچ سند مهمی از سازمان پیمان امنیت جمعی را امضا نکرده است.

همچنین در تصمیمات کلیدی، جلسهها و رویدادهای آن از جمله ایجاد نیروهای جمعی و واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی و آموزش خاص این نیروها شرکت نکرده است.

این کارشناس ارمنی بیان میکند که ازبکستان نه تنها در شکلگیری سازمان پیمان امنیت جمعی کمک نکرده، بلکه با انفعال خود و ورود و خروجهای دورهای، خطر بالقوهای برای این سازمان و چشمانداز متحد دفاعی روسیه ایجاد کرده است.

ویکتور یاکوبیان مسئولیت رفتار ازبکستان را بر دوش همه اعضای این سازمان و به ویژه قزاقستان و روسیه میداند.

وی تصریح میکند که ازبکستان نخست به دلیل همسایه بزرگ منطقهای و سپس به خاطر نقش کلیدی آن برای پروژه یکپارچهسازی کشورهای شوروی سابق میتوانست از این رفتار تاشکند، جلوگیری کند.

یاکوبیان روسیه را نیز در این تصمیم ازبکستان، مقصر دانسته و خاطرنشان میکند که مسکو به دلیل اینکه آغازگر و ایجادکننده طرح فضای واحد دفاعی در سازمان پیمان امنیت جمعی بود به دلیل این که آشکارا به خود اجازه میدهد که منافع سایر اعضا را نادیده بگیرد در اتخاذ این تصمیم تاشکند مقصر است.

از سوی دیگر این کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی را به رفتوآمدهای مکرر نمایندگان واشنگتن به تاشکند که اخیرا بیشتر شده و توافقات فیمابین، مربوط دانسته است.

یاکوبیان با مقایسه آذربایجان و ازبکستان، بیان میکند، همانطور که باکو توافقنامه میلیاردها دلار قراردادهای نظامی را با تلاویو به امضا رسانده، تاشکند نیز درصدد است تا با خروج آمریکاییها از افغانستان بتواند ارتش خود را با سلاحهای آمریکایی به جای روسی، تجهیز کند.

وی میافزاید: قطع روابط با سازمان پیمان امنیت جمعی به ازبکستان اجازه خواهد داد تا تاشکند به راحتی از هر سلاح که آمریکاییها در راه ترک افغانستان در اختیارش میگذارند، استفاده کند.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24742