توصيه مطلب
۳
 
شعر هفته: "می‌خواهم به همه چیز برسم"
 

شعر هفته: "می‌خواهم به همه چیز برسم"
 
میخواهم به همه چیز برسم
به سرآغاز هرچیز،
به دلواپسی
به هویت روزهای رفته،
و دلیل آنها
به اصل و بنیان، به ژرفای معماها
میخواهم به همه چیز برسم
در کار و در جستجوی راه.

رشته سرنوشت و حادثهها را در دست بگیرم
زندگی کنم، بیاندیشم، احساس کنم، عشق بورزم
و مکاشفه کنم.

آه اگر میتوانستم
اگرچه کوتاه
فقط چند سطر درباره خاصیت امیال مینوشتم،
درباره شکستن قانون، گناه در بی ارادگی محض؛
و در پی آن - تعقیب و گریز.

من گردن به قانون امیال مینهادم،
آغازش را
و ابتدای نامهایش را به تکرار میگفتم.

و شعر را چون باغی میآراستم
که در آن درختان کنار در کنار،
سر نهاده بر شانههای هم،
شکوفه کرده باشند.

شعر را به رایحه گل سرخ و بوی نعنا معطر میکردم،
به همان سان که روزگاری شوپن
اعجاز زندهای برای بوستانها، بیشهها، و مزارها
در طرحهای خود جاری کرده بود.

... و آنگاه شادی و رنج حاصل از پیروزی من
چون زهی میشد بر کمانی کشیده...


شعر از: باریس پاسترناک
برگردان به پارسی: محمود رضایی


Share/Save/Bookmark
کد خبر: 27730