توصيه مطلب
۰
 
تراژدیِ ولادیمیر
 

کادری از بازیِ سحرانگیز ِ آناتولی سالانیت‌سین در فیلم «آندری روبلوف» 
شاهکار ابدیِ آندری تارکوفسکی و بزرگترین اثر تاریخِ سینمای شوروی، ۱۹۶۶
 
کادری از بازیِ سحرانگیز ِ آناتولی سالانیت‌سین در فیلم «آندری روبلوف» شاهکار ابدیِ آندری تارکوفسکی و بزرگترین اثر تاریخِ سینمای شوروی، ۱۹۶۶

با پاهایی که از جستوجو ورم کردهبود
هم سرزمین شما را
و هم دیگرخطهها را
با شنل و ماسکی از تاریکی زیرپا گذاشتم.
من درپیِ او ــ آن روح بینظیر ــ میگشتم
تا مگر بر زخم لبهایم نهم
گل های شفابخشاش را.
هرچند یکبار او را یافتهام
آن روح را....
با شنلی آبیرنگ پدیدار شد و گفت:
«بنشینید!
من مدتهاست منتظر شما بودهام!
ببینم، یک استکان چای میل دارید، آقا؟»

بندی از پیسِ منظوم ِ «تراژدیِ ولادیمیر»، مایاکوفسکی، ۱۹۱۳ 

ترجمه:
حمیدرضا آتشبرآب،کتابِ «دوست میدارم»، گزیدهآثارِ مایاکوفسکی، نشر هرمس، در دست نشر 

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32671