توصيه مطلب
۱
 
با سلامی سوی تو می‌آيم
 

کادری از بازیِ رفـیـعِ لاریسا گوسی‌یــِوا
در فیلم ِ ماندگار ِ «رُمانسِ بیرحم»، کارگردان: اِلدار ریزاناف، ۱۹۸۴
 
کادری از بازیِ رفـیـعِ لاریسا گوسی‌یــِوا در فیلم ِ ماندگار ِ «رُمانسِ بیرحم»، کارگردان: اِلدار ریزاناف، ۱۹۸۴
با سلامی سوی تو میآيم

كه بگويم خورشـيـد بـرخـاست

كه او به انوار گرمش

به روی برگ هـا تپيدن گرفت

كه بگويم بيـدار شد جنگل

همـه بيـدار شـدهاند

هر شاخهای و پرندهای
                             از خواب جسته و
                                                       از عطش بــــهـــار لبريز است

بگويم

كه چون ديروز

با همان عــشــق آمدهام
                                       كه جـانم
                                                        همانگونه به سعادت لبريز ياریست

كه به تــو
               كه بگويم
                             از همهسو بر من

خرمی وزيدن گرفته است

كه خود بیخبرم

از اينكه چه میخوانم

تنها نغمه میرسد مرا
                           
                                    نـغـمـه
                                                   نـغـمـه 
                                                                     نـغـمـه میرسد مـــــرا.


 آفاناسی فیــِت، «با سلامی سوی تو میآیم»، ۱۸۴۳

ترجمه: حمیدرضا آتشبرآب،از کتابِ «عصر طلایی و عصر نقرهای ِ شعر ِ روس»، نشر نی

پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 35732