توصيه مطلب
۱
 
"بمان خورشید"
 

"بمان خورشید"
 

درنگ کن خورشید
پرتوهای تابان پروازکنان میدرخشند
ترسان و لرزان
به همه چیز در پیش رویم مینگرم که
همچون ارابهای در پرواز است
چه در پیش روست؟ پرتگاه، گردنه، گرداب
یا پرتو سرخ سپیده دم
آه کاش آوای رسا و نافذ ناوینا بود که میگفت:
درنگ کن خورشید بمان و بی فروغ شو

شعر از: بونین
ترجمه از: فهیمه اسکندری 

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 30197