توصيه مطلب
۲
 
به بهانه‌ي 16 ژانويه زادروز بلوك
رهایی را می‌جویم
الکساندر بلوک
 

رهایی را می‌جویم
 
رهایی را میجویم.
آتشم بر چکاد کوهها میسوزد
و تمام قلمرو شب را روشن میکند. 

لیک روشنتر از همه – نگاه روحانی من است
و تو دوری... اما آیا براستی این تویی؟
رهایی را میجویم.

همسرایی ستارگان، شکوهمندانه در آسمان طنین افکنده است.
نسل مردمان مرا نفرین میکنند.
من از برای توست که در کوهها آتش برافروختهام،
اما تو رویایی بیش نیستی.
رهایی را میجویم.

همسرایی ستارگان، خسته از خواندن، خاموش میشوند.
شب میرود. تردید میگریزد.
آنجا تو از کوههای روشنِ دور دست میآیی.
من در انتظار توام. روحم به سوی تو کشیده میشود.
رهایی در توست! 

ترجمه:  زینب صادقی، عضو شورای فرهنگی ایراس؛

انتهاي متن/Share/Save/Bookmark
کد خبر: 33329