توصيه مطلب
۰
 
گزارش باشگاه ولدای درباره سنجش ملی گرایی روس‌ها
 

ايراس: باشگاه جهانی گفتگوی ولدای، چارچوبی فرامرزی برای کارشناسان برجسته در سراسر جهان فراهم آورده تا بتوانند درباره روسیه و نقش آن در جهان به گفتگو نشینند. این باشگاه در سال ۲۰۰۴ توسط «ریانووستی»، خبرگزاری اطلاعات و اخبار روسیه، شورای سیاست خارجی و دفاع روسیه و مجله روسی پروفایل راه اندازی شد.

به گزارش ايراس، ماموریت این باشگاه پدید آوردن چارچوبی جهانگستر است تا نخبگان روس بتوانند درباره توسعه روسیه و نقش آن در جهان، با کارشناسان برجسته خارجی به گفتگو بنشینند.

گزارههای زیر مهمترین اهداف باشگاه هستند:
• فراهمآوری جایگاهی فرامرزی که در آن کارشناسان خارجی بتوانند از منابع معتبر، دادههایی درباره روسیه و جامعه روس دریافت كنند؛

• نشان دادن گوناگونی دیدگاههای اجتماعی و سیاسی درباره مسائل کلیدی در سیاستهای داخلی و خارجی؛

• دادن فرصت به کارشناسان فرامرزی برای دیدار با رهبران ارشد روسیه.

این باشگاه پیوندگاهی برای کارشناسان برجسته و روزنامهنگاران بیگانهای است که به تحلیل سیاست، اقتصاد و فرهنگ روسیه میپردازند. ستون و پایه باشگاه، اعضای همیشگی و فرامرزی آن بوده و دعوت از کارشناسان بیگانه هر ساله انجام میپذیرد. اعضای روسی باشگاه، دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان، روزنامهنگاران، چهرههای دولتی، نمایندگانی از قوه مجریه و مقننه و نیز سیاستگذارانی هستند که دیدگاههای گوناگونی درباره رویدادهای درون و برون روسیه دارند.

در آخرین نشست این باشگاه که در شهریور ماه ۱۳۹۲ برگزار شد، گزارشی خواندنی حاصل از انجام یک نظرسنجی گسترده از مردم روسیه با هدف سنجش میزان ملی گرایی در میان ایشان به چاپ رسیده است. در زیر (در فايل ضميمه) میتوانید متن کامل این گزارش را که در موسسه ایراس به پارسی برگردان شده است، بخوانید.

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 32348